Dnešní datum: 01. 03. 2021     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Diskuzní fórum | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor klubu
Zápisy
Klubové normativy
Členství v klubu
Seznam členů
Články

CHOVATELSTVÍ
Chovatelské stanice
Databáze jedinců
Chovní psi
Chovné feny
Svody dorostu
Bonitace
Výsledky RTG DKK
Plemenná kniha (od r. 2000)
Nakryté feny

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Články

VÝCVIK
Klubové výcvikové tábory
Mistrovství světa 2010
Články
Mistrovství ČR Bouvierů v pasení ovcí

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek

Kniha návštěv

STANOVY - Bouvier club Bohemia z.s.
Vydáno dne 20. 06. 2011 (3262 přečtení)

.

STANOVY - Bouvier des Flandres club Bohemia z

STANOVY

Bouvier Club Bohemia  z.s.   ‘

Článek 1 Název a sídlo klubu

Bouvier Club Bohemia z.s. (dále jen BCB z.s. ) je odborné občanské sdružení, které sdružuje všechny zájemce o plemeno Bouvier des Flandres a Bouvier des Ardennes v celé České republice. Sídlo má na adrese: BCB z.s.,U Dálnice 382,251 66 Senohraby. Je členem Mezinárodní kynologické federace (FCI) prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (ČMKU).


Článek 2 Poslání a úkoly klubu

BCB z.s. vykonává odborný dohled nad chovatelskou a výcvikovou činností pro plemena Bouvier des Flandres a Bouvier des Ardennes a podporuje jejih rozvoj. Činnost klubu je zaměřena na:
- podporu, propagaci a rozšiřování chovu bouvierů, za přísného dodržování standardu FCI, chovatelského řádu a zákona na ochranu zvířat;
- dohled nad zacházením se psy u svých členů a nad jejich chovatelskou činností;
- schvalování a vydávání chovatelských, bonitačních, výcvikových a výstavních řádů pro plemena bouvierů  v návaznosti na výše uvedené řády ČMKU;
- navrhuje delegování rozhodčích na výstavy, navrhuje a schvaluje žádosti o aprobace rozhodčích na plemena bouvierů;
- vedení chovatelské evidence;
- stanovovat podmínky chovnosti pro plemena bouvierů;
- pořádání, spolupořádání nebo přidělování pořadatelství pro výcvikové a chovatelské akce pro plemena bouvierů;
- podporování informovanosti u vlastních členů i u ostatních zájemců;
- dohled nad odbornou úrovní chovu, podporování výzkumu v oblasti chovu, dědičnosti, veterinární oblasti apod.;
- dohled nad udržením a rozvojem pracovních vlastností plemen nad jeho zdravotním stavem včetně zdraví genetického. Za tímto účelem jsou uplatňována opatření, uvedená v
zápisním a bonitačním řádu;
- klub na veřejnosti a ve styku s institucemi a orgány reprezentuje a hájí zájmy majitelů plemen bouvierů;


Článek 3 Členství

Členem BCB z.s. se může stát každý občan České republiky i jiného státu starší 18-ti let. U mladistvých do 18-ti let je nutný souhlas jednoho z rodičů nebo právního zástupce. Členem klubu se mohou stát i právnické osoby.
Za mimořádné zásluhy v chovu, výcviku a propagaci plemen bouvierů může být uděleno i čestné členství, které schvaluje členská schůze klubu.
Členy klubu přijímá výbor na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku.


Článek 4 Práva členů

Zúčastňovat se na akcích, které BCB z.s. pořádá, spolupořádá nebo jejich pořadatelství přiděluje, účastnit se členských schůzí s právem hlasovat (od 15-ti let), volit a být volen do funkcí (od 18-ti let).


Článek 5 Povinnosti členů

Dodržovat stanovy a platné chovatelské předpisy BDB a ČMKU a dále nařízení a usnesení klubu. Dbát na dodržování principů ochrany zvířat. Nepoškozovat na veřejnosti zájmy ostatních členů klubu. Odpovědně, aktivně a odborně vykonávat svěřené funkce. Člen klubu je povinen na požádání umožnit pověřené osobě BCB z.s. případně ČMKU kontrolu chovu.


Článek 6 Členské příspěvky

Výši členského příspěvku navrhuje výbor klubu s odsouhlasením členské schůze a platí jej všichni členové s výjimkou členů čestných.
Výbor klubu také stanovuje termín do kdy je nutné členské příspěvky na příští rok zaplatit.


Článek 7 Konec členství

Písemným vystoupením člena na vlastní žádost  - členství končí dnem doručení písemného oznámení . Úmrtím. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě. Vyloučením dle kárného opatření.


Článek 8 Kárná opatření

- upozornění s napomenutím;
- pozastavení činnosti v čestné nebo odborné funkci (rozhoduje členská schůze na návrh výboru + RK);
- pozastavení členství (rozhodne výbor, jeho rozhodnutí schválí nebo zruší nejbližší členská schůze);
- vyloučení (rozhoduje členská schůze na návrh výboru); vyloučení může být dočasné, nebo trvalé;
Vyloučení člena klubu může být provedeno pouze za předpokladu splnění některé z těchto podmínek:
- závažné porušení klubových stanov a řádů;
- zatajování závažných skutečností v oblasti chovu a podvody;
- neslušné chování vůči ostatním členům klubu, výboru klubu a rozhodčím;
- zneužití svého členství pro podvody a špatnou reprezentaci klubu svým chováním na veřejnosti;
- poškozování psa jiného člena klubu;


Článek 9 Orgány klubu

a) členská schůze
b) výbor klubu
c) komise chovatelská + bonitační
d) kontrolní a revizní komise
V případě místních chovatelských klubů jsou jejich orgány obdobné.


Článek 10 Právní subjektivita a hospodářská činnost

- Klub má právní subjektivitu jako celek.
- Hospodářská činnosti se řídí obecně platnými předpisy a zákony. Pro potřeby klubu je zřízen u peněžního ústavu běžný účet.
- Zdrojem příjmů klubu jsou: členské příspěvky, zápisné členů, poplatky za služby, příjmy z kynologických akcí, dary, dotace, subvence, úroky, příjmy z hospodářské činnosti


Článek 11 Členská schůze

Je nejvyšším orgánem klubu.
- členská schůze se koná nejméně 1x ročně;
Členská schůze je oprávněná pro:
- schválení činnosti výboru za minulé období a schválení plánu činnosti pro příští období;
- změnu členských příspěvků;
- volbu a odvolání výboru, volbu revizní komise;
- schvaluje změny a úpravy stanov, chovatelského a bonitačního řádu v souladu s dokumenty ČMKU a FCI.
- je kompetentní schválit nebo zrušit pozastavení činnosti v čestné nebo odborné funkci, pozastavení členství, rozhoduje o vyloučení člena.
- rozhoduje o udělení čestného členství;
- rozhoduje o zániku klubu;


Článek 12 Svolání členské schůze

Členskou schůzi svolává výbor klub nejméně 1x ročně, nejméně 6 týdnů předem a každý člen musí být písemně vyrozuměn (např. pomocí klubového zpravodaje);
Předběžný program schvaluje výbor, každý člen má právo nejpozději 4 týdny před schůzi zaslat své připomínky k programu. Výbor klubu může v závažných případech svolat čl. schůzi kdykoliv. Výbor musí členskou schůzi svolat nejpozději do 12 týdnů, vyžádá-li si to písemně 1/3 členů.


Článek 13 Průběh členské schůze

- Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda klubu, v případě jejich nepřítomnosti jiný člen výboru.
- O volbě a odvolání členů výboru, o zastavení činnosti a o vyloučení se rozhoduje tajným hlasováním. V dalších projednávaných otázkách určí způsob hlasování členská schůze klubu.
- Členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů za podmínky, že výbor seznámí členy v klubovém zpravodaji nebo pozvánkou na schůzi
s programem a o návrzích změn v důležitých otázkách.
- Všeobecně přijímá usnesení nadpoloviční většiny platných odevzdaných hlasů. Pro změnu klubového řádu a dalších řádů se musí vyslovit 2/3 přítomných členů.
- O závěrech schůze musí být sepsána zpráva, podepsaná nejméně dvěma členy výboru, ve zprávě musí být uvedeno místo, datum konání, počet přítomných členů, kdo schůzi vedl, program, výsledky hlasování, závěry.
- Tato zpráva musí být čl. schůzi přečtena a dána ke schválení.
- Celé znění zprávy bude zasláno (nebo uveřejněno v klubovém zpravodaji) každému členu klubu.

- Člen klubu musí být na klubové členské schůzi osobně přítomen a není možné, aby se nechal zastupovat na základě plné moci


Článek 14 Výbor klubu

Výbor klubu je volen pouze z členů klubu, aktivních kynologů. Volí se z více kandidátů. Návrhy na kandidáty pro jednotlivé funkce může podávat každý člen klubu, odstupující výbor a revizní komise. Revizní komise spolu s odstupujícím výborem klubu připraví nejdéle 6 týdnů před členskou schůzí návrh kandidátky. Výbor klubu je tvořen těmito členy:

Předseda: zastupuje s jednatelem klub a jedná jménem klubu;
- spolu s jednatelem vyřizuje naléhavé záležitosti klubu mezi zasedáními výboru;
- organizuje (navrhuje) účast na klubové a speciální výstavě a dalších kynologických akcích;
- zpracovává plán a zprávu o činnosti a podává každoročně zprávu o činnosti za spolupráce funkcionářů;
- podepisuje spolu s pokladníkem veškeré písemnosti finanční povahy;
- svolává a řídí schůze výboru a dbá na řádná plnění úkolů;
- má hmotnou odpovědnost spolu s pokladním za finanční prostředky;
Místopředseda: zastupuje nepřítomného předsedu se všemi jeho právy, povinnostmi a hmotnou odpovědností;
Jednatel - matrikář: zastupuje spolu s předsedou klub před úřady a právnickými osobami a jedná jménem klubu;
- podepisuje korespondenci klubu v rámci svého zmocnění výborem klubu;
- vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení;
- vyhotovuje zápisy z jednání výboru;
- vede evidenci členů klubu a vydává jim členské průkazky;
- vede agendu přihlášek nových členů klubu;
Pokladník: vede finanční hospodaření klubu podle směrnic a pokynů;
- všechny příjmy, vydání zapisuje do peněžního deníku podle pořadí dokladů, pořadově číslované doklady nalepuje a řádně uschovává;
- přijímá veškeré peněžní hodnoty a provádí výplaty jen se souhlasem předsedy klubu;
- o všech příjmech a vydáních informuje pravidelně výbor klubu;
- ve lhůtách stanovených zákonem předkládá finančním úřadům daňová přiznání a v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky;
- zřizuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu;
- spolu s předsedou a místopředsedou má dispoziční právo s běžným účtem;
- vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost;
- má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky;
- vždy do 31. 10. vypracovává na základě předpokládané činnosti klubu v příštím roce finanční rozvahu na příští rok;
- jednou ročně provádí inventarizaci majetku klub o výsledku informuje výbor klubu;
- odpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů;
Tiskový referent - shromažďuje tiskové příspěvky od funkcionářů a členů klubu a zodpovídá za technickou redakci klubového tisku;
- na základě sdělení výboru klubu informuje členy o různých změnách, týkajících se činnosti klubu a kynologie vůbec;
- zabezpečuje vydávání zpravodaje;
Předseda chovatelské
komise/ poradce chovu: zodpovídá za dodržení hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu dle standardu FCI;
- vede přehledy chovných psů a fen, poskytuje potřebné informace;
- zpracovává koncepci chovu;
- vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti;
- spolu s výborem klubu navrhuje rozhodčí pro posuzování exteriéru a vybírá čekatele na tuto funkci;
- informuje výbor o chovatelské činnosti prostřednictvím klubového tisku ;
Bonitační referent : náplň stanovuje bonitační řád BCB z.s.;


- Výbor klubu se volí na 4 leté funkční období. Členská schůze může jeho členy odvolat a doplnit i během tohoto období.
- Mezi členskými schůzemi může v odůvodněných případech výbor další členy kooptovat ze zvolených náhradníků předcházející členskou schůzi.
- Podle počtu členské základny, určí členská schůze počet členů výboru a revizní komise.
- Členové výboru, kteří jednají samostatně jménem klubu, jsou povinni informovat o svém jednání nejbližší výborovou schůzí.


Článek 15 Jednání výboru klubu

Výbor klubu se schází k jednání na schůzích výboru, které svolává předseda výboru nebo místopředseda. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Jednání výboru řídí předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda. O závěrech jednání musí být sepsán zápis. Musí být uvedeno místo a čas jednání, jména přítomných, přijaté závěry a výsledky jednání. Výbor je kompetentní k projednání všech záležitostí, pokud podle klubového řádu nespadají do kompetence jiného orgánu klubu.
Má především tyto úkoly:
- svolání členské schůze;
- přijímání nových členů;
- zhotovení výroční zprávy, přípravou plánu činnosti;
- realizaci závěrů členské schůze;
- dohled nad klubovými akcemi, jejich plánování a přidělování;
- dohled nad činností chovatelské komise;
- výbor klubu ustanovuje chovné podmínky na návrh chovatelské komise;
- koordinace činnosti s dalšími kynologickými zájmovými kluby;
- koordinace na mezinárodní úrovni a organizování reprezentace;
- výbor je konečnou instancí při řešení sporu mezi členy klubu;


Článek 16 Chovatelská komise

Chovatelská komise je složena z poradce chovu a členů bonitační komise. Poradcem chovu může být pouze člen klubu - aktivní chovatel s odbornou znalostí a předními chovatelskými výsledky. poradce chovu se zodpovídá ze své činnosti výboru klubu.
CHK je kompetentní pro:
- navrhování úprav chovatelského, bonitačního a výstavního řádu;
- výběr adeptů, dohled nad školením, přezkušováním, delegací a činností rozhodčích pro exteriér;
- provádět bonitace, chovné svody a svody mladých;
- rozhoduje ve všech sporných případech o použití nebo výkladu chovatelského, bonitačního a výstavního řádu, ve vyjímečných případech rozhoduje o zápisech do plemenné knihy;
- v odůvodněných případech má právo pozastavit chovnost;
- v odůvodněných případech provádí kontrolu chovu;
- navrhuje chovné podmínky;
Proti rozhodnutí CHK je možno se odvolat k výboru klubu. Odvolání s odůvodněním musí být odesláno do 1 měsíce od rozhodnutí.


Článek 17 Revizní komise

Revizní komise je členskou schůzí volený orgán klubu a volí se současně s výborem na4 leté období. Návrh na složení RK mají právo podávat všichni členové klubu. RK je tříčlenná (předseda + 2 členové) a vypracovává každoročně revizní zprávu pro členskou schůzi.
Je kompetentní pro kontrolu hospodaření klubu, činnost výboru klubu a chovatelské komise BCB z.s..
Předseda revizní komise se může zúčastňovat schůzí výboru s hlasem poradním.


Článek 18 Rozpuštění klubu

Rozpuštění klubu BCB z.s. lze uskutečnit pouze na mimořádné členské schůzi, která k projednání této otázky musí být svolána nejméně 3 měsíce předem s uvedením důvodu výborem klubu.
Rozhodnutí o rozpuštění platí za přijaté, pokud s rozpuštěním souhlasí nejméně 3/4 členů
klubu s hlasovacím právem. Poslední členská schůze rozhodne o provedení majetkové likvidace a rozdělení případných aktiv klubu.

 Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 22. 4. 2018

 
Související články:
POKYNY PRO KLUBY A ROZHODČÍ PLEMENE FLANDERSKÉHO BOUVIERA (20.07.2011)
Přihláška do klubu (19.07.2011)
KLUBOVÉ POPLATKY (08.07.2011)
STANDARD Bouvier des Flandres (21.06.2011)
BONITAČNÍ ŘÁD - Bouvier club Bohemia z.s. (21.06.2011)
ZÁPISNÍ ŘÁD - Bouvier Club Bohemia z.s. (10.06.2011)
Mezinárodní tituly - změna (00.00.0000)

( -in- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© BCB 2018