Dnešní datum: 01. 03. 2021     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Diskuzní fórum | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor klubu
Zápisy
Klubové normativy
Členství v klubu
Seznam členů
Články

CHOVATELSTVÍ
Chovatelské stanice
Databáze jedinců
Chovní psi
Chovné feny
Svody dorostu
Bonitace
Výsledky RTG DKK
Plemenná kniha (od r. 2000)
Nakryté feny

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Články

VÝCVIK
Klubové výcvikové tábory
Mistrovství světa 2010
Články
Mistrovství ČR Bouvierů v pasení ovcí

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek

Kniha návštěv

UPRAVENÉ POKYNY POŘADATELŮM A ÚČASTNÍKŮM
Vydáno dne 28. 11. 2012 (2437 přečtení)

výběrových soutěží pro MS FCI a M ČR IPO a M ČR stopařů pro rok 2013

UPRAVENÉ POKYNY POŘADATELŮM A ÚČASTNÍKŮM VÝBĚROVÝCH SOUTĚŹÍ PRO MS FCI A M ČR IPO A M ČR STOPAŘŮ PRO R

UPRAVENÉ POKYNY POŘADATELŮM A ÚČASTNÍKŮM VÝBĚROVÝCH SOUTĚŹÍ PRO MS FCI A M ČR ipo a M ČR stopařů PRO R. 2013

Druhy akcí: Postupové soutěže:

·        VS pro M ČR IPO a MS FCI (duben – dvoudenní)

·        M ČR IPO (červen)

·        VS pro M ČR stopařů (září – jednodenní)

·        M ČR stopařů (říjen 2013)

·        VS a M ČR ZVV3 2013

Pořadatel garantuje:

·        respektování „Pokyny pořadatelů výběrových soutěží a Mistrovství pro rok 2013“,

·        stadion, výjimečně rovná travnatá plocha 80 x 100 kroků, včetně ozvučení,

·        tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky,

·        odpovídající terény na stopy, vykolíkovaný prostor a proškolené kladeče

·        dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem apod.), počet dle vzdálenosti,

·        odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty, kladeče a hosty, popř. pořadatele  - nabídka možnosti ubytování se psy

·        občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech)

·        parkování v blízkosti stadionu

·        zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po ukončení soutěže – výsledková listina musí mít podobu zaslaného vzoru a v případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit

·        ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně vynaložené náklady

       V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních 

        případech projednat jeho ponechání pořadateli.

        Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné 

        akce odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové.

        Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní,  

        bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení

        akce. Pořadatel nabídne 2 – 3 termíny – koordinuje VK ČKS.

Termín předložení sekretariátu ČKS je do 30. 9. předchozího roku.

Podmínky účasti :

Předsednictvo ČKS schválilo návrh VK na nový systém výběru reprezentace na MS  

FCI a MČR IPO.

·         VS IPO jsou postupové pro účast na M ČR IPO 2013, za předpokladu splnění limitu 260 b.  

·         složená zkouška IPO3 - zkouška IPO3, uznaná pro postup na VS musí být splněna na min. 270 bodů v r. 2012 a musí být posouzena pouze rozhodčími delegovanými ČKS.

·         260 b. získaných na některé z VS IPO v roce 2012, nebo na M ČR IPO 2012 opravňuje k přímému postupu na MČR IPO 2013 (s tímtéž  psem)

·         možnost výběru startu na VS IPO bude umožněn také těm soutěžícím, kteří min.270 bodový limit získali v roce 2012 na klubových mistrovstvích plemen a soutěžích CACIT konaných pod záštitou ČKS a nebo na krajských soutěžích CACT.

·         u ostatních soutěžících bude pokračováno podle výše bodů splněného limitu na zkouškách, (min. 270 b. v roce 2012), ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa bydliště. Pokud bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost dána soutěžícím s vyšším bodovým limitem.

·         přihlásit je možné pouze dvou VS s jedním psem

·         v případě členství v chovatelském Klubu, nebo Klubu spec.výcviku je nutné přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné  členství v roce 2013

 

·         doručení řádně potvrzené přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS do 10. 1.2013 s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů, včetně zaplacení startovného

·         včasné zaplacení startovného, které činí 1000,- Kč (za jeden závod) na účet ČKS č.: 57438011/0100, var. symbol 844, KB Praha 7, složenka typu A, v případě neúčasti nevratné (bude použito na naběhlé náklady),

NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě!

V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět

 

 

·         počet závodníků kvalifikujících se na M ČR IPO je max.48. Bodový limit pro postup – minimálně 260b.Pokud tento stav nebude naplněn, bude doplněn psovody z postupového žebříčku VS a M ČR 2012. Dalších 6 míst je rezervováno pro soutěžící Klubů plemen, kteří získali v r.2012 titul „ Mistr ČR plemene“ „a na tomto mistrovství splnili limit pro zapsání zkoušky IPO 3.

·         žebříček účastníků MČR IPO 2013 bude stanoven na základě vyššího bodového zisku z jedné VS 2012-2013, ev. MČR IPO 2012.

·         Soutěžící který se v r.2013 nezúčastní VS ale kvalifikoval se na M ČR IPO přímo,  zaplatí jednorázové startovné 1000,-Kč.

·         Soutěžící, kteří mají bodový limit splněn již z roku 2012 se musí taktéž přihlásit sekretariátu ČKS do 10. 1. 2013 s doložením kvalifikačních bodů, včetně zaplacení startovného

 

·         Reprezentační družstvo na MS FCI bude stanoveno podle výsledků, dosažených na M ČR IPO3 2013.

·         (1.-5. místo..   6.-7. místo náhradníci).

·         Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva je získání nejméně 260b. na uvedeném mistrovství.

·         Stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v obraně, následně v poslušnosti – nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár dodatečně).

Další ustanovení :

·        maximální počet startujících na dvoudenní akci je 54, v odůvodněných případech 60

·        v případě nižšího počtu přihlášených než 27 závodníků, bude akce probíhat jako jednodenní,

·        při splnění podmínek je možno na VS i M ČR IPO zadat čekatelství českého šampióna práce CACT a rez. CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině)

·        nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se kterými startovali v celé soutěži

·        případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii: pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce

·        při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do výkonnostní knížky

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokyny pro VS a M ČR stopařů

Podmínky pro pořádání VS pro MČR stopařů 2013 a MS stopařů FCI 2014

a) Podmínky účasti:

-     členství v ČKS a jeho kolektivních členů, event. člen MSKS

-     úspěšně složená zkouška FH2 nebo IPO-FH u rozhodčích ČKS po datu 1.1.2013 do 22.7.2013

-     úspěšně složená zkouška „BH“

-     včasné zaplacení startovného na výběrovou soutěž, které činí 500,- Kč/1 soutěž a to na účet ČKS č.57438011/0100 var.symbol 844 KB Praha 7,U Průhonu 38

-     nezasílejte šeky, nejsou dokladem o úhradě !

-     zaslání řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři na adresu sekretariátu ČKS

-     přihláška musí obsahovat doklad o splněné zkoušce (fotokopie VK ) a potvrzení o zaplacení startovného

-     na sekretariát ČKS musí být doručena nejpozději do 31.7.2013 !!!

 

b) Výběrové soutěže :

-     každá soutěž je určena pro 8 soutěžících

-     účast je možná maximálně na 2 soutěžích

-     při větším počtu zájemců o účast na VS ( více než 40 ),bude sestaven žebříček z dosaženého bodového výsledku zkoušky FH2,nebo bodově lepší hodnocení jedné ze stop splněné IPO-FH

-     je-li soutěž organizována v jednom místě ve dvou dnech, jsou to 2 samostatné soutěže

 

c) VK ČKS

-     sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží

 

d) Sekretariát ČKS

-     nejpozději do 15.8.2013 budou pořadatelé a soutěžící seznámeni se startovními listinami a místem konání jim určených VS

-     k tomuto datu budou startovní listiny také zveřejněny na webových stránkách ČKS  www.kynologie.cz

 

e)  Pořadatel VS                                                                                                                                                                                                                             

odešle bezodkladně, nejpozději čtyři týdny před konáním soutěže, závodníkům uvedeným na startovní listině zvací dopis, který musí být předem schválen VK

 

Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček z bodových výsledků lépe hodnocené VS. Prvních 16 soutěžících se zúčastní Mistrovství ČR stopařů. V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový výsledek druhé (horší) ze stop na VS.

 

Mistrovství ČR stopařů .

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet bodů z obou stop a splněný limit pro zapsání  zkoušky IPO-FH) se stává vítězem a je mu zadán titul mistr ČR stopařů pro rok 2013“. V případě stejného počtu bodů budou soutěžící vyhodnoceni na stejném místě – dělené pořadí (stejný pohár bude zajištěn dodatečně).

                                             

Nominace reprezentantů na MS FCI stopařů 2014

 

Reprezentanty na MS FCI stopařů pro rok 2014 se stávají soutěžící, kteří se na tomto mistrovství umístí na 1.a 2. místě.Soutěžící, který se umístí na 3 místě se stává náhradníkem.

V případě stejného počtu bodů na 2. nebo 3. místě rozhoduje o druhém reprezentantovi nebo náhradníkovi součet bodů z tohoto mistrovství a bodů získaných na obou výběrových soutěžích.

       Předpokladem je vždy splněný limit pro zapsání zkoušky IPO-FH.

 

V případě splnění podmínek je možno zadat na VS i M ČR stopařů čekatelství CACT a res.CACT. Toto zřetelně vyznačit ve výsledkové listině (formát dle zaslaného vzoru).

 

 

 

 

 

Směrnice pro pořádání VS a Mistrovství ČR ZVV3

Výběrové soutěže pro Mistrovství ČR ZVV3.

Jsou plně v kompetenci jednotlivých krajských výborů, které určí některou či některé soutěže jako výběrové. Jednotlivé kraje se mohou sdružit a pořádat soutěže společně.

Výběrové soutěže mohou probíhat v rámci soutěží, kdy jsou vypsány i jiné kategorie.

Termín nahlášení výběrových soutěží sekretariátu ČKS – do 30. září předchozího roku.

Výběrové soutěže probíhají v jarních měsících tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno 30.června příslušného roku.

 

Výběrovou soutěž vždy posuzuje delegovaný rozhodčí I. třídy, figurant taktéž delegovaný – svazový.  Delegaci provádí ČKS a taktéž hradí jejich náležitosti (v případě, že bude vypsána kategorie ZVV3 v rámci společné soutěže, musí probíhat odděleně – svazem delegovaný rozhodčí posoudí pouze tuto kategorii).

Výsledkové listiny, ověřené a podepsané zástupcem pořádající ZKO, zašlou delegovaní rozhodčí sekretariátu svazu nejdéle do 10ti dnů po akci. V zájmu dobré informovanosti veřejnosti prostřednictvím webu ČKS odeslat ihned po skončení soutěže výsledky sekretariátu svazu v elektronické podobě.

 

Soutěžící se může zúčastnit více výběrových soutěží a lepší výsledek se mu započítává, může se zúčastnit výběrové soutěže i v jiném kraji než kde je členem. V případě převisu závodníků má však přednost soutěžící z pořádajícího kraje.

Podmínky účasti na výběrových soutěžích pro Mistrovství ČR ZVV3.

Soutěžící musí být řádným členem ČKS, případně členem ČKS prostřednictvím některého z kolektivních členů ČKS.

V případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný na ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP.

    V den podání přihlášky musí mít pes složenou zkoušku minimálně ZVV2 (časově neomezena).

    Minimální počet účastníků na výběrové soutěži 5, maximální omezen pouze 10ti psy/1rozhodčího a den (v případě většího počtu žádat o dalšího rozhodčího). Avšak maximální počet startujících na soutěži v takovém případě je 15.

Výši startovného na výběrovou soutěž stanoví pořadatel v propozicích

Přihlášky soutěžící posílají spolu s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky přihlášek na konkrétní ZKO- jejího funkcionáře. Bude zveřejněno v INFU a ve sportovních kalendářích jednotlivých krajů.

Vzor přihlášky bude uveden v INFU ČKS.

Průběh výběrové soutěže a mistrovství.

Stopa dle ZVV3 – NZŘ.

Poslušnost na rovné travnaté ploše, nebo fotbalovém stadionu (naplnění požadavku pro ZVV3).

Obrana na obdobném nebo stejném prostoru jako poslušnost – provádí se na makety.

Kontrolní výkon provést tak, aby byl ukončen na cvičební ploše.

 

Mistrovství ČR ZVV3.

 

Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček z bodových výsledků lépe hodnocené VS

Podmínkou zařazení do žebříčku a postupu na Mistrovství ČR ZVV3 je dosažení minimálně 70ti % bodů v každém oddílu započítávané soutěže. Postupový žebříček bude zveřejněn na webu ČKS a v INFO.

Minimální počet kvalifikovaných účastníků na MČR ZVV3 10 (podmínka uspořádání), maximální počet 30 účastníků.

ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně vynaložené náklady MČR ZVV3.

V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.

Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové.

Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní,  bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení.

ČKS také zajišťuje poháry, ev.věcné ceny vítězům.

Zadáván je také „Pinkasův pohár“ za nejlepší poslušnost a „Pohár Jana Skuhrovského“ za nejvyšší součet bodů na stopě a obraně.

 

V případě splnění podmínek je možno zadat čekatelství CACT a res.CACT. Toto zřetelně vyznačit ve výsledkové listině (formát dle zaslaného vzoru).

 

 ( -in- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© BCB 2018